Rahandusministeeriumi logo

„Rakendus Riigiraha on välja arendatud 2012. aasta pilootprojektist Riigipilv saadud kogemuste ning tagasiside pinnal. Rakendus Riigiraha on kasutajasõbralikum, laialdasemate kasutusvõimalustega, rohkemate andmetega ning kakskeelne.“

Andrus JõgiRahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond

Taustainfo

Rahandusministeerium on valitsuse asjatundjaks maksu-, finants-, eelarve- ja halduspoliitika elluviimisel ja majanduse eesmärgistamisel. Ministeerium hoiab tugevat eelarvepoliitikat ja stabiilset, lihtsat maksusüsteemi, et toetada maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, majanduse kasvupotentsiaali ja tööhõivet, taastada finantskeskkonna konkurentsivõime ja usaldusväärsus

Väljakutse

Rahandusministeeriumi soov oli luua (tuginedes varasemale pilootprojektile) portaal, kus kõigil huvilistel oleks võimalik tutvuda Eesti kohalike omavalitsuste finantsilise olukorra ja tegevusega. Rakenduse eesmärk on aidata elanikel koduomavalitsuse tegevusi paremini mõista ning soodustada otsuste tegemises kaasa rääkimist. Samuti oli soov muuta kohaliku tasandi juhtimist läbipaistvamaks.

Lahendus

2016. aastal avalikustati Qlik´i platvormi põhjal toimiv portaal http://riigiraha.fin.ee, kus on avaandmetena kättesaadavaks tehtud kohalike omavalitsuste raamatupidamise andmed perioodist 2008–2013. Kusjuures, Rahandusministeerium kasutab oma analüüsiks sama töövahendit, mis nüüd on avalikuks kasutamiseks. Kokku oli esialgses andmebaasis 40 miljonit erinevat kirjet ning seda täiendatakse jooksvalt.

Andmeid on võimalik uurida erinevate tunnuste kaudu, sh nii majandusliku sisu kui tegevusala järgi. Tegevusala kaudu saab näiteks tuvastada, kas kulu tehti raamatukogude ülalpidamiseks või kohalike teede hoiuks.  Majanduslik sisu võimaldab täpsustada, kas maksti küttearveid, palka või osteti bürootarbeid.

Rakendus aitab saada lihtsaid ülevaateid omavalitsuste tuludest ja kuludest eelloodud mõõdikute või vaadete abil. Näiteks „Kuhu kulub sinu raha?“ vaates on võimalik oma brutotulu sisestamise ning elukohajärgse kohaliku omavalitsuse valimisega saada ülevaade, kuhu on maksumaksjatelt laekunud raha kulutatud. Samas pakub rakendus hulgaliselt võimalusi detailseks analüüsiks.

Saadud kasu

Riigiraha rakendus loob mitmekülgset väärtust. Esiteks hoiab rakendus info kogumisel palju aega kokku – ei ole enam vaja esitada tuhandeid teabenõudeid. Riigiraha portaal riigiraha.fin.ee annab võimaluse olla kursis nii kohalike omavalitsuste finantsinfoga kui ka keskvalitsuse ja muude valitsussektorisse kuuluvate üksuste majandustehingutega.

Teiseks saab avastada teavet viisil, mis enne ei olnud võimalik. Igaüks on teretulnud andmeid jälgima, seoseid looma ja tähendusi leidma. Samuti on valitsussektor astunud Riigiraha portaaliga suure sammu edasi  läbipaistvuse ja analüütilise võimekuse suunas.