Infovara OÜ Andmekaitsetingimused kliendiandmete käsitlemisel

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas Infovara OÜ (reg.nr 10901655, aadress Lõõtsa 6A Tallinn, Eesti) töötleb enda nii olemasolevate kui potentsiaalsete Klientide ja nende esindajate, samuti eraisikutest ärianalüüsi huviliste isikuandmeid. Käesolevad andmekaitsetingimused kohalduvad, kui teie või teie ettevõte on Infovara OÜ klient, kui olete meie või tootja QlikTech lehelt alla laadinud Qlik tarkvara või turundusmaterjali või olete muul moel meie kodulehe kaudu avaldanud soovi ärianalüüsialast teavet saada. Töötleme teie kui ettevõtte esindaja andmeid ja ainult seoses teie võimaliku tööalase huviga.

Käesolevad andmekaitsetingimused ei kohaldu meie klientide kliendi- ja isikuandmetele, mida töötleme seoses meie teenuse osutamisega. Sellisel puhul tegutseb Infovara OÜ volitatud töötlejana ning kõigi asjakohaste klientidega on isikuandmete kaitseks ja töötlemiseks sätestatud eraldi lepingud.

 1. Teie isikuandmete kogumine

Kogume teie isikuandmeid järgmistel viisidel:

 • Teie annate meile enda isikuandmed ise kodulehelt ärianalüüsialast teabematerjali või Qlik’i tarkvara alla laadimise käigus või infolehe tellimiseks;
 • Teie isikuandmed tulevad meile kliendilepingute kaudu kas lepingu allkirjastajana või ostetava tarkvarakasutajate nimekirjas;
 • Leiame teie andmed muudest avalikest allikatest nagu teie ettevõtte koduleht, vms allikad.
 1. Töödeldavad isikuandmed ja töötlemise õiguslik alus

Töötleme teie isikuandmeid peamiselt kliendisuhete haldamiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks ja ärianalüüsialase teabe edastamiseks, meie esindatava tarkvaraplatvormi(de) tutvustamiseks ja uuendustest teavitamiseks või muu asjaomase olulise info edastamiseks, mis aitab meil täita lepingulisi kohustusi klientide ees või võiks meie eelduste kohaselt teile huvi pakkuda.

Töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • identifitseerimisandmed (nimi);
 • kontakt- ja sideandmed (töökoha aadress, töökoha või isiklik telefoninumber, töökoha või personaalne e-posti aadress);
 • tööd puudutavad andmed (ettevõte, ametikoht).

Me ei töötle mingeid isikuandmete erikategooriaid ega alla 18-aastaste isikute isikuandmeid.

Kui olete Klient või kliendi esindaja, siis on teie isikuandmete töötlemise aluseks Lepingu täitmine või teie taotlusel meetmete rakendamine enne Lepingu sõlmimist. Peamiselt töötleme teie isikuandmeid teenuse osutamiseks vajalikuks suhtluseks, samuti edastame teile olulist infot, mida teil on vajalik ja kasulik teada teie kasutatava tarkvara kohta.
Kui te olete potentsiaalne klient (olete alla laadinud Qlik tarkvara või ärianalüüsialast teabematerjali või oleme leidnud teie andmed avalikest allikatest) töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel turunduslikel eesmärkidel eeldades, et ärianalüüsialane informatsioon võib teile huvi pakkuda. Antud eesmärgil töötleme ainult andmeid, mis on seotud teie majandustegevuse ja/või tööga ning usume, et ei riiva sellega teie õigust privaatsusele ega kahjust muul moel teie huve. Samas on teil igal ajal võimalik meie uudiskirjadest loobuda klõpsates e-kirja lõpus toodud lingil „tühista tellimus“ [‘unsubscribe’].
Töötlemine nõusoleku alusel. Võime samuti töödelda teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel (nt otseturunduse eesmärgil) kui olete meie kodulehel omale ise meie uudiskirja tellinud. Kui töötlemine põhineb nõusolekul, võite nõusoleku igal ajal tühistada, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel või klõpsates iga e-kirja lõpus toodud lingil „tühista tellimus“ [‘unsubscribe’]. Pange tähele, et nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust, mida tehti enne nõusoleku tühistamist.

 1. Volitatud andmetetöötlejate kasutamine

Kasutame teie isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenuseosutajaid (volitatud andmetetöötlejaid), jäädes samas täielikult vastutavaks teie isikuandmete eest. Kasutame volitatud andmetöötlejaid peamiselt ainult kliendisuhete haldamiseks (andmete hoiustamine ja arhiveerimine), e-posti sh. uudiskirjade edastamine, arveldamine, raamatupidamine ning õigusalane jms. nõustamine.
Kui te vajate üksikasjalikumat teavet meie kasutatavate volitatud andmetöötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 1. Andmete edastamine kolmandatele isikutele ja väljapoole EL-i

Jagame teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult p.3 toodud põhjustel volitatud andmetöötlejatele ja kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel või teie nõusolekul.

Muul moel, samuti väljapoole EL’i me isikuandmeid ei edasta.

 1. Andmete säilitamine

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua kuni on vajalik nende kogumise eesmärgil, nii kaua kuni on vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks või kuni seda nõuavad kohalduvad õigusaktid.
Kui te olete potentsiaalne klient või tema esindaja, säilitame teie isikuandmeid 10 aastat alates hetkest, kui teie isikuandmed meie õiguspäraste huvide alusel turunduseesmärkidel koguti (vaata eespool).

Kui olete Klient või tema esindaja säilitame teie isikuandmeid lepingu kehivuse ajal.

Vastavalt Eesti raamatupidamis- ja maksundusseadustele säilitatakse arvetega seotud teavet 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust; vastavalt kohalduvale (Eesti) õigusele säilitame selliste nõuetega seotud isikuandmeid maksimaalselt 10 aastat alates nõude sissenõutavaks muutumise kuupäevast.

 1. Teie õigused

Teil on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused kohalduvate andmekaitseeeskirjadega nõutud ulatuses. Need õigused hõlmavad:

 • ligipääsu taotlemist oma isikuandmetele;
 • koopia saamist oma isikuandmetest;
 • ebaõigete või mittetäielike isikuandmete korrigeerimist;
 • isikuandmete kustutamist;
 • isikuandmete töötlemise piiramist;
 • isikuandmete ülekandmist;
 • vastuväite esitamist isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õiguspärasel huvil ning mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil.
  Kui tundub, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele või kohtule. Selleks, et oma õigusi rakendada, palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.
 1. Turvalisus

Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslike turvameetmeid, võttes arvesse (i) tehnika taset, (ii) juurutamise kulusid, (iii) töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning (iv) teie kantavaid riske. Sellised turvameetmed hõlmavad muuhulgas krüptitud säilitamist ja ligipääsu reguleerimist.

 1. Andmekaitsetingimuste muutmine.

Kui meie isikuandmete töötlemise tavad muutuvad või kui tekib vajadus andmekaitsetingimuste muutmiseks vastavalt kohalduvatele andmekaitse eeskirjadele, teistele kohalduvatele õigusaktidele, kohtupraktikale või pädevate asutuste väljastatud suunistele, on meil õigus andmekaitsetingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

 1. Kohalduv õigus

Kuna oleme Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, siis teie isikuandmete töötlemisele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

 1. Küpsiste poliitika

Küpsiste kasutamise kohta meie lehel loe palun täpsemalt siit.

Kontaktandmed.

Juhul, kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui soovite rakendada enda kui andmesubjekti õigusi, palun võtke meiega ühendust kasutades järgmiseid kontaktandmeid: e-post maigi.peeduli@infovara.ee

Andmekaitsetingimused kehtivad alates 25.05.2018