Qlik - piiramatute võimalustega analüüsiplatvorm

Qlik toetab kõiki teie BI ehk business intelligence vajadusi – uuri andmeid, analüüsi ja avasta seoseid, lahenda äriküsimusi.

Tänu Qlik’i ainuomasele andmeid seostavale tehnoloogiale on teie andmed erinevatest allikatest alati nähtaval ja saate kasutada paindlikke uurimisvõimalusi või leida kiireid vastuseid lihtsate otsingute ja valikute abil.

BI kasutuselevõtt ei ole projekt, vaid protsess

Ärianalüüs ei ole tarkvaraprojekt, vaid kogu ettevõtet muutev protsess, kus on kaasatud kõik juhid ja võtmetöötajad.
Kõigepealt tuleb kaardistada eesmärk ja kasutajate vajadused ning alles seejärel tulevad andmed, nende seostamine ja analüüsivaadete loomine.
Qlik ei vaja eraldi andmeladu, seetõttu on juurutusprotsess väga kiire - kõigest 1-3 kuuga saad tervikpildi oma ettevõttest.

Abiks on meie pika kogemusega eksperdid

Meie konsultandid on ärianalüüsiga tegelenud juba üle viisteistkümne aasta ning teinud sadu projekte erinevates valdkondades.

Kogemused kõigi Eestis enamlevinud majandustarkvarade ja platvormide seostamisel ning ärinõustamisel annavad parima tulemuse ja aitavad kokku hoida nii teie aega kui raha.

Ärianalüüs aitab igas valdkonnas

Ärianalüüs aitab igas valdkonnas
Ärianalüüsi kasutades saavad transpordi- ja logistikafirmad:
 • Ühendada andmed mistahes allikatest ning näha tervikpilti kogu oma tarneahelast – alates toorme  kogumisest kuni valmistoodangu jõudmiseni lõppkliendini.
 • Jälgida reaalajas ja analüüsida detailideni iga logistikaahela lüli käitumist ja selle kasumlikkust, leides optimaalseima tarneteekonna kliendini.
 • Kontrollida tarnijate, koostööpartnerite tegevuste vastavust lepingutingimustele ja ning leida võimalusi lepingutingimuste parandamiseks.
 • Muutuvkulude kontrolli alla hoidmiseks analüüsida eraldi iga tellimuse põhiselt veoseid, marsruute, veofirmasid, pakkumisi, broneeringuid, tollidokumentide andmeid, maksete tegemist ja laekumisi ning muid olulisi ärianalüütikat nõudvaid andmeid.
Ärianalüüsi kasutades saavad finantsasutused ja kindlustusfirmad:
 • Omada terviklikku ülevaadet ja kontrolli kogu portfelli üle nii klientide, toodete, haldurite või mistahes kategooriate lõikes ning tänu läbipaistvusele hoida kulud kontrolli all.
 • Segmenteerida kliente ning paremini suunata oma tooteid õigele segmendile ning pakkuda õiget toodete ja teenuste valikut hoidmaks kasumlikke kliente.
 • Analüüsida klientide krediidi- ja tegevusriske ning hinnata kahjuriski laenuportfellis.
 • Tagada õigusnormidele vastavus ja paljastada pettust tänu süstemaatilisele uurimisele ja aruandlusele.
 • Anda võtmetöötajatele ärianalüüsiks vajaminevad tööriistad iseseisvate ja õigete otsuste kiireks vastuvõtmiseks võimaldada neile kontrollitud ligipääsu vajalikele andmetele.
Ärianalüüsi kasutades saavad tootmisfirmad:
 • Nõudlusepõhise tootmise planeerimiseks sünkroonida tootmise, tarnimise ning turustamisega seotud protsessid ning omada ülevaadet kogu tarneahelast alates toorainete laost kuni müügitellimusteni.
 • Jälgida kõiki toiminguid reaalajas ja hoida kasumimarginaalide säilitamiseks hinnad kooskõlas peamiste kulunäitajatega, analüüsida ja vähendada tootmisvigade tekkimist.
 • Jälgida kõigi oluliste tootmisressursside kasutamist ja masinate koormatust, et tõhusamalt varasid hallata ja efektiivsust tõsta.
 • Maandada tarnijate ebakindluse, nõudluse ja kulude kõikumise või tootearendusega seotud riske.
 • Tõhustada tootmisprotsesse ja rakendada täiuslikumalt Six Sigma, Lean või tegevuspõhist kuluarvestust.
Ärianalüüsi kasutades saavad tervishoiuteenuste pakkujad:
 • Parandada patsiendi eest hoolitsemist ja lühendada ooteaegasid, koordineerides ressursse patsientide tegelike vajadustega.
 • Parandada patsientide ravikvaliteeti läbi kohese ligipääsu diagnostilisele infole, vähendades sel moel võimalusi meditsiiniliste eksimuste tekkeks.
 • Vähendada tervishoiu jooksvaid kulusid läbi parema ressursside kasutuse, optimeeritud laoseisu, koordineeritud sisseostu ning tarnijate tegevusanalüüsi.
 • Hallata ja automatiseerida aruandlust Haigekassaga ja erinevate allüksustega, optimeerida tulutsüklit alates hüvitismaksete käsitlemisele kuluvast ajast ning kulude kokkuhoiust.
 • Varustada erineva taseme tervishoiutöötajaid otsuste vastuvõtmiseks vajaliku infoga kõikjal ja igal ajal.
Ärianalüüsi kasutades saavad telekommunikatsiooni- ja meediafirmad:
 • Saada lihtsalt ja kiiresti ülevaade klientidest koos kõigi nende nii täna kui minevikus kasutatud või kasutamata jäetud teenustega tõhustamaks rist- ja juurdemüüki.
 • Segmenteerida turgu vastavalt oma vajadustele nii klienditunnuste kui reaalsete ostude põhjal, jälgida kampaaniate mõju ning teha personaalseid hästi suunatud pakkumisi.
 • Täpselt mõõta ja analüüsida kampaaniate tulemusi, siduda online kampaaniate info offline müügiga ning saada adekvaatne ülevaade erinevate meediakanalite efektiivsusest.
 • Parandada kliendi rahulolu ja lojaalsust, viies kliendi ’loksutamise’ miinimumini, hoida pika-ajalisi kliendisuhteid ning suurendada keskmist tulu kasutaja kohta.
 • Koordineerida kõiki olulisi protsesse, alates klienditeenindusest, arvete väljastamisest kuni sisseostetavate teenuste ja varustuseni välja.
Ärianalüüsi kasutades saavad juhtivad tarbekaupade, jae- ja hulgimüügifirmad:
 • Segmenteerida turgusid, detailideni analüüsida konkurente, tarnijaid ja kliente, et teenida maksimaalset kasumit erinevates kategooriates
 • Mängida läbi tulevikustsenaariume, reaalajas jälgida ning reageerida väga muutlikele muutuvkuludele, analüüsida ja vähendada püsikulusid, jälgida omahindade mõju kasumile.
 • Integreerida jaemüügi andmeid kliendi müügi infoga määratlemaks muutusi nõudluses ja nende mõju tarneahelale
 • Analüüsida kaubakäivet erinevate kategooriate, kaubagruppide ja üksiktoodete kaupa üle kogu jaemüügiketi avastamaks slow-mover tooteid, parandamaks käibekiirust ning rahavoogusid
 • Jälgida kampaaniate kasumlikkust ajas ja kaasnevate toodete käivet, rakendada läbipaistvat hinnapoliitikat tõhustamaks müüki ja kasvatamaks kasumit
Ärianalüüsi kasutades saavad kommunaalteenuste firmad:
 • Parandada nõudlusprognooside täpsust ja kohandada tegevust vastavalt turu muutusele.
 • Kergendada ärifunktsioonidevaheliste andmete analüüsi, vähendada aruandlusega seotud haldus- ja infotehnoloogilisi kulusid.
 • Suurendada finants- ja regulatsiooniriskide etteennustatavust ning kontrolli.
 • Tõhusamalt kasutada kulutusi müügile, turundusele ja teenuste osutamisele.
 • Paremini uurida klientide ostukäitumist ning suurendada kliendirahulolu.
Ärianalüüsi kasutades saavad avaliku sektori ettevõtted ja riigiasutused:
 • Laiendada ja parandada kodanike ise-teenindust läbi ava-andmete kättesaadavakstegemise
 • Muuta käsitsi tehtavad protseduurid automaatseteks üksteist täiustavateks protsessideks.
 • Võimaldada erinevate andmete kooskasutamist ja info jagamist asutuste, osakondade, programmide vahel.
 • Efektiivsemalt kasutada avaliku sektori ressursse – ruume, sisseseadet, sidevahendeid, inimesi.
 • Parandada koostööd erasektoriga, hinnata alltöövõtu ja koostöö kandidaate, valida töötajaid.

Planeerimine ja juurutamine ekspertide abiga

Meie eesmärk on aidata kõigil Eesti juhtidel vastu võtta õigemaid juhtimisotsuseid.

Meie tugevused:
 • Teadmised – meie konsultandid on ärianalüüsiga tegelenud üle viieteistkümne aasta ning teinud sadu projekte erinevatel elualadel.
 • Suured kogemused erinevate majandustarkvarade, andmebaaside ja muude allikate seostamisel, et liita kogu ettevõtte info ühtsesse juhtimissüsteemi.
 • Võimalus kaasata projektidesse erinevate valdkondade  konsultante nii meilt kui mujalt ning tõhus koostöö Baltikumi Qlik’i ekspertidega.
Ärianalüüsi meeskond

Kasulikku lugemist

Võlglased luubi all, tulu ettevõttesse – kliendikogemus SLO AS näitel

"Tänu Võlglaste Töölauale sai lahendatud murekoht, kus võlgnik püüab erinevaid osakondi kasutades süsteemist läbi murda ja võlgu kasvatada. Nüüd jääb raha ettevõttesse."

Loe lähemalt

Jedox aitab viia planeerimise kaasaegsele tasemele!

Jedox on ettevõtteülene pilvepõhine eelarvestamise-, planeerimise- ja prognoosimise platvorm, mis lihtsustab planeerimisprotsessi ja loob koostöötava, kontrollitud keskkonna nii finants-, müügi- kui mistahes muude plaanide ja eelarvete koostamiseks.

Loe lähemalt

Andmed on liiga kallis vara, et neid ainult mineviku aruandluseks kasutada

Uuringute kohaselt kasutatakse juhtimisotsuste tegemiseks ainult 5–10% olemasolevatest andmetest. Kas olete mõelnud, kui palju andmeid teie ettevõttes olemas on ja kui suurt osa neist ärianalüütikaks kasutatakse?

Loe lähemalt